StartPolicy

Integritets- och personuppgiftspolicy

Integritets- och personuppgiftspolicy

Innan vi går igenom vår integritets- och personuppgiftspolicy vill vi börja med att tacka dig för att du besöker Finansportalen. Det är ett enormt privilegium att via våra tjänster få hjälpa dig med din privatekonomi. Stort tack för det!

25 maj 2018 införde EU en ny dataskyddsförordning kallad GDPR. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) och ställer höga krav på att företag och organisationer ska informera dig om hur din integritet värnas och hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

I vår integritets- och personuppgiftspolicy berättar vi om varför vi samlar in personuppgifter, hur vi gör det och vad de används till. Vi berättar även om hur du kan tacka nej till att få information från oss och hur du går tillväga om du vill få någon uppgift raderad.

2003 infördes lagen om elektronisk kommunikation, även kallad ”cookie-lagen”. Vi berättar om hur vi använder oss av cookies och varför vi gör det.

I en sådan här integritets- och personuppgiftspolicy blir det mycket text. Vi har försökt att strukturera upp den så att det ska bli så lätt som möjligt för dig att läsa. Undrar du över någonting eller tycker du inte att du fått svar på någon fråga kan du alltid maila oss på kontakt@finansportalen.se så hjälper vi dig.

Din data

Informationen du ger oss

När du använder Finansportalen kan du bland annat fylla i din e-postadress om du vill ha vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Du kan kontakta även kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Om du kommenterar en artikel kan du, om du vill, lämna personuppgifter såsom namn, e-postadress med mera.

Vi delar aldrig med oss av denna information utan ditt tillstånd.

Vad gör vi med informationen du ger oss?

Om du fyllt i din e-postadress för att du vill ha vårt kostnadsfria nyhetsbrev används din adress för att skicka brevet till dig. Du kan även få en inbjudan från omdömescommunityn Trustpilot om att lämna ett omdöme om vår tjänst vilket är helt frivilligt att göra.

Du kan närsomhelst tacka nej till att få fler nyhetsbrev från oss genom att trycka på en länk i brevet eller genom att kontakta oss.

Skickar du ett mail till oss används de personuppgifter du lämnar för att kunna svara på dina frågor.

Kommenterar du en artikel kan du lämna personuppgifter om du önskar men det är inget krav. Det kan till exempel vara ett namn eller en e-postadress.

Övrig insamlad information

Vi mäter och analyserar trafiken på Finansportalen med hjälp av verktyget Google Analytics. Det gör vi för att kunna förstå hur våra besökare använder våra tjänster samt för att kunna mäta vår annonsering.

Verktyget sparar inga identifierbara personuppgifter utan all information är anonymiserad. Det vi kan se är hur våra tjänster används och hur besökarna generellt navigerat på Finansportalen.se.

Med hjälp av detta verktyg kan vi förenkla och förbättra Finansportalen och på så vis göra upplevelsen så bra som möjligt för dig.

Sparar vi informationen?

Personuppgifter som du lämnar till Finansportalen sparas bara så länge som det är nödvändigt. När en personuppgift inte längre behövs eller när du ber om det raderas de.

Personuppgiftspolicy

Finansportalen värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Compricer AB, c/o Finansportalen, org. nummer 556655-5727, Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm. Vi är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@finansportalen.se.

Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När du beställer en produkt, tjänst eller fyller i en intresseanmälan

I de fall Finansportalen inte står för leveransen av tjänsten eller produkten sker din order eller intresseanmälan direkt i respektive samarbetspartners IT-system. I samband med att du fyller i dina uppgifter får du utförlig information om den sekretess- och integritetspolicy som är aktuell.

När du anmäler dig till nyhetsbrevet

Din e-postadress används för att kunna leverera Finansportalens kostnadsfria nyhetsbrev till dig.

Din e-postadress kan även användas för att skicka ut inbjudningar till dig från omdömescommunityn Trustpilot i syfte att ge ett omdöme om Finansportalen och våra tjänster. Det är helt frivilligt att lämna ett omdöme och du kan närsomhelst avregistrera dig från dessa utskick om du skulle önska.

Finansportalen använder sig av e-postdistributören Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Du kan närsomhelst avbryta din prenumeration om du skulle vilja. Det kan du göra via en länk längst ned i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@finansportalen.se.

När du skriver kommentarer till artiklar

När du använder Finansportalens kommentatorsfunktion, till exempel i anslutning till våra artiklar och inlägg, sparas det namn du eventuellt anger samt den aktuella ip-adressen vid tidpunkten för din kommentar. Endast namnet du anger blir synligt för andra läsare, inte e-postadressen. Eventuella personuppgifter du skriver i kommentaren blir synlig för andra läsare. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter raderade.

När du kontaktar Finansportalen

När du kontaktar Finansportalen genom vårt formulär eller e-postadress används dina personuppgifter för att kunna svara på din fråga eller kommentar.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra Finansportalens tjänster använder vi oss av bland annat Google. Via en så kallad remarketing-tag på Finansportalen kan du därmed få relevanta annonsbudskap från oss beroende på vilka sidor du tidigare besökt på Finansportalen.

Du kan alltid välja att inte få sådana anpassade annonsbudskap. Läs mer på Google Privacy

Övrigt

Beroende på vilka uppgifter du anger i din kontakt med oss eller våra tjänster kan personuppgifter bestå av namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, IP-adress och eventuella övriga uppgifter som du själv lämnar. Din integritet är viktig för oss och eventuella personuppgifter du lämnar till oss behandlas med hög integritet och säkerhet. Vi kommer inte dela, sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje-part annat än vad som omfattas av denna personuppgiftspolicy. Undantag är om vi skulle tvingas till detta på grund av myndighetsutövande eller om du uttryckligen ger ditt samtycke till sådan utlämning. Vid misstanke om brott eller förberedelse av kriminell aktivitet till följd av att du använt denna tjänst kan personuppgifter lämnas ut till berörd myndighet.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom Sverige. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Finansportalen i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på kontakt@finansportalen.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Finansportalen hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?

Om du har frågor om Finansportalens behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@finansportalen.se

Finansportalen är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textbaserade datafiler som en webbplats placerar på din enhet när du besöker webbplatsen. Cookies kan innebära att information överförs från oss till dig och från dig direkt till oss, till en annan part för vår räkning eller till en annan part i enlighet med dennes integritetspolicy.

Vi kan använda cookies för att sammanställa information som vi samlar in om dig. Du kan välja att låta din enhet varna dig varje gång en cookie skickas, eller välja att stänga av alla cookies. Det gör du i webbläsarens inställningar. Om du stänger av cookies går du miste om många av de funktioner som gör din besöksupplevelse mer effektiv och vissa av våra tjänster fungerar i samband med detta inte ordentligt.

Se längre ned i denna policy för mer information om hur du hanterar eller avaktiverar cookies i webbläsaren.

Absolut nödvändiga cookies

Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna navigera på webbplasen och använda vissa funktioner. Utan dessa cookies kan vissa tjänster och funktionalitet upphöra att fungera om du blockerar dem.

Prestandacookies

Vi (eller tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning) kan placera våra prestandacookies på din enhet. Informationen som samlas in av våra prestandacookies används av oss eller för vår räkning för att förbättra upplevelsen av vår webbplats eller för att samla in annan statistik.

Du kan avaktivera eller hantera prestandacookies enligt anvisningarna i denna policy för cookies.

Målinriktad reklam från tredje part

Målinriktade reklamcookies från tredje part kan placeras på din enhet av tredje parts-annonsörer, annonsnätverk, datautbyten, marknadsföringsanalyser och andra tjänsteleverantörer.

Även om vi inte alltid vet vilka reklamcookies från tredje part som släpps innan de dyker upp på vår webbplats så har vi processer för att kontrollera de cookies som placeras på våra webbplatser av externa tjänsteleverantörer och för att kontrollera hur information samlas in via våra webbplatser. Vi kan också begära att vissa reklamcookies från tredje part avaktiveras av tredje parts-leverantören.

Dessa cookies använder vi på Finansportalen

Cookie-ursprung Syfte
Finansportalen Funktionalitet på siten
Google Marknadsföring och analys
Doubleclick Marknadsföring
Six.se Funktionalitet och analys i börstjänsterna
lt.morningstar.com Funktionalitet i fondtjänsterna
Avtal24.se Analys i juridiktjänsterna

Avaktivera/aktivera cookies via din webbläsare

Det finns ett antal olika sätt att hantera cookies och andra spårningstekniker. Via din webbläsares inställningar kan du aktivera eller avaktivera cookies eller ställa in din webbläsare så att den frågar dig om lov innan den accepterar cookies från webbplatser som du besöker. Du bör vara medveten om att du kanske inte kan använda alla våra interaktiva funktioner om du ställer in din webbläsare på att avaktivera alla cookies.

Om du använder olika datorer eller mobiltelefoner med mera på olika platser behöver du se till att varje webbläsare är anpassad efter dina önskemål.

Du kan radera installerade cookies som har installerats i mappen för cookies i din webbläsare. Olika webbläsare har olika rutiner för att hantera inställningar. Tryck på någon av webbläsarlänkarna nedan för anvisningar.

Om du inte använder någon av de webbläsare som listas ovan väljer du ”Cookies” i din webbläsares hjälpfunktion för att hitta information om var du hittar din mapp med cookies.

Du bör också vara medveten om att avaktiveringen av cookies inte innebär en avaktivering av andra typer av analysprodukter som vi kan använda för att samla in allmän information om hur du och andra besökare använder vår webbplats.

Du äger din data

En viktig del i EU´s dataskyddsförordning GDPR är rättigheten att själv äga och förfoga över sin data. Det innebär att du kan begära att viss information ska tas bort eller att neka till att en viss typ av insamling sker.

Säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare.

Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på Finansportalen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera.

Säga nej till nyhetsbrevet

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev finner du längst ned i utskicket en länk som du kan avregistrera dig via. Du kan även skicka ett mail till kontakt@finansportalen.se och meddela oss att du inte längre vill ha nyhetsbrevet.

Radera data

Om du vill att vi ska radera någon viss information så kan du maila oss på kontakt@finansportalen.se

Ansvarsfriskrivning

Finansportalen och dess ägare Compricer AB strävar efter att all information och materiel på finansportalen.se och övriga plattformar som driftas av Finansportalen ska vara korrekta.

Däremot kan Finansportalen, Compricer AB, dess ägare eller personal aldrig ta ansvar för eller garantera att all information vid varje givet tillfälle är korrekt. Således kan inte Finansportalen eller dess intressenter ovan ansvara för eventuell ekonomisk förlust eller övriga skador som kan inträffa efter användandet av Finansportalen. Inte heller kan Finansportalen ansvara för innehåll på externa länkar på Finansportalens plattformar.

Ansvaret för beslut baserat på information hämtad på Finansportalens plattformar sker helt och hållet på egen risk. Under inga som helst omständigheter kan Finansportalen, Compricer AB, dess ägare eller personal ta ansvar för vad du som besökare gör på Finansportalen och kan således inte bli föremål för skadeståndsanspråk eller dylikt.

Allt användande av Finansportalens plattformar sker på egen risk. Som besökare på Finansportalen förutsätts att du tagit del av dessa villkor och accepterat dem när du använder våra tjänster.

Copyright

Allt innehåll under domänen finansportalen.se och andra plattformar som ägs av Compricer AB är skyddade av upphovsrättslagen. Allt kopierande av material och databaser är förbjudet om det inte på förhand skriftligen accepterats av Compricer AB. Korta citat som omfattas av citaträtten är accepterat om källhänvisning sker. Allt olovligt kopierande av Compricer ABs material kommer beivras och skadeståndsanspråk kan bli aktuellt vid överträdelser mot vår upphovsrätt.

Genom att använda våra tjänster ger du ditt samtycke till att Finansportalen kan komma att behandla eventuella personuppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det kan dock innebära att du inte längre kan nyttja våra tjänster. Förändringar i personuppgiftspolicyn sker genom att den nya uppdaterade versionen publiceras på denna sida.

Tjänsten omfattas av svensk lag och eventuell tvist ska i första hand lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat gäller till följd av tvingande lag.

Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy i framtiden. Dessa meddelas i sådana fall på denna sida och i god tid innan de börjar gälla.

Har du några frågor om vår integritets- och personuppgiftspolicy så kan du skicka dem via ett e-postmeddelande till kontakt@finansportalen.se

Senast uppdaterat: 2018-05-31