Start » Ekonomisk ordlista » Ekonomisk ordlista G-J

Ekonomisk ordlista G-J

Gage
Arvode.

GATT
General Agreement on Tariffs and Trade. Ett av de tre huvudavtalen i WTO.

Gemensam marknad
Ett ekonomiskt samarbete mellan olika länder som sinsemellan avvecklar tullar och diverse andra handelshinder men inför tullar mot yttre marknader.

Gemensamt konto
Ett konto som ägs av två eller flera kontohavare.

Generalindex
Ett index som innehåller samtliga aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Indexet är viktat efter hur stort börsvärde respektive företag har.

Generalstrejk
En strejk som berör hela arbetsmarknaden.

Generella bidrag
Bidrag från staten som kommunerna själva disponerar över.

Genomsnittsmetoden
Ett sätt att beräkna anskaffningsvärdet för olika värdepapper exempelvis aktier.

Giro
Ett betalningssystem utan kontanter där medel gireras från betalarens konto till mottagarens konto.

God banksed
Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda mot exempelvis sina kunder och konkurrenter på marknaden.

God man
En förtroendeman som utses av domstol med uppgift att bevaka en viss persons lagliga rättigheter.

Going public
Börsintroduktion.

Good will
I företagsekonomiskt hänseende är goodwill det immateriella värde som representeras av ett företags namn och rykte, varumärke, kundkrets etc. Goodwillen utgör då skillnaden mellan företagets verkliga värde och värdet enligt balansräkningen. Om ett bolag köper ett annat representerar goodwillen det övervärde som utgörs av skillnaden mellan koncernens anskaffningsvärde på aktierna och marknadsvärdet på tillgångar och skulder i dotterbolaget vid förvärvstillfället.

Gold bullion
Guldtacka.

Goldcoins futures
Guldmyntsterminer.

Gold debenture
Guldobligation.

Gold deposit
Gulddepå.

Gold standard
Guldmyntfot.

Gottskriva
Räkna till godo.

Government bond
Statsobligation.

Government bond loan
Statsobligationslån.

Government loan
Statslån.

Government securities
Statsvärdepapper.

Graderad rösträtt
Att vissa aktier i ett bolag har fler röster än andra vid bolagsstämman.

Gratifikation
Tillfällig extra belöning.

Gross national product
Bruttonational produkt.

Gross profit
Bruttovinst.

Gross weight
Bruttovikt.

Grossist
Ett led i distributionen där grossisten förmedlar varor till detaljhandeln och andra större förbrukare men inte till konsumenterna.

Growth fund
Tillväxtfond.

Grundavdrag
Ett belopp med vilket den taxerade inkomsten för en fysisk person minskas vid beräkningen av inkomstskatt.

Grupphuvudman
I en mervärdesskattegrupp den person som svarar för redovisning och betalning av moms.

Guldmyntfot
Ett system för fasta växelkurser som baserades på guldet.

Gåvoskatt
En statlig skatt som tas ut från mottagaren av gåvorna.

Gäldenär
Person som är skyldig någon pengar.

Handelsavtal
En överenskommelse mellan två stater om utbyte av varor.

Handelsbalans
En uppställning av varuexporten och varuimporten för ett land.

Handelsbolag
En företagsform där två eller flera avtalat att tillsammans utöva näringsverksamhet i bolag.

Handelsnetto
Summan av varuexportvärdet minus varuimportvärdet.

Handpant
En pant i lösöre som vid pantsättningen överlämnas till panthavaren eller tredje man.

Handpenning
Del av köpesumma som läggs till säljaren vid ett köpeavtals ingående.

Hausse
En börstendens som kännetecknas av när kurserna överlag kraftigt stiger under stor omsättning.

Home banking
Skötande av bankaffärer via dator i hemmet.

Hedging
Hedge på engelska betyder kringgärda, gardera. Penningplacering i fast egendom eller värdepapper som förväntas stiga i värde, för att motverka inflationseffekter eller förhandsköp av valuta/råvara för att säkra sig mot kursförlust.

Hembud / hembudsskyldighet
Skyldighet enligt lag eller avtal att erbjuda den som har förköps- eller lösningsrätt till viss egendom/värdepapper att förvärva densamma.

Hemvist
Den ort en person är folkbokförd på.

Hobbyverksamhet
En verksamhet som kännetecknas av varaktighet och självständighet men på grund av ett icke vinstsyfte inte anses vara en yrkesmässig verksamhet.

Holdingbolag
Ett förvaltningsbolag som genom sitt aktieinnehav kan ha ett stort inflytande på andra bolags förvaltning.

Humankapital
Det kapital de anställdas samlade kompetens och arbetsförmåga utgör.

Hyllvärmare
Kallas varor med låg omsättningshastighet. I någon mening ej populära varor.

Hyperinflation
När prisökningarna ligger över 100 % per år.

Hypotek
En värdehandling som lämnats som säkerhet / pant till en långivare.

Hypoteksbolag / hypoteksinstitut
Ett kreditinstitut vars uppgift är att lämna ut lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom.

Hävdad tendens / börs
En börstendens som kännetecknas av att kurserna till största delen är oförändrade eller något höjda jämfört med föregående dag.

Hävstång
Genom att använda exempelvis warrants och optioner för att öka utväxlingen, d v s ge högre avkastning. Hävstång betyder att om aktien A går upp 4%. Så hade du om du ägde aktie A tjänat 4% men om du har en warrants i företaget med en hävstång på 3 så har du fått en uppgång på 12%.

Högkonjunktur
En period där ekonomin stegrar.

I/K-tal
Förhållandet mellan intäkter och kostnader.

ICC
International Chamber of Commerce. Internationella handelskammaren.

Ideell förening
En förening som inte har till syfte att bedriva ekonomisk verksamhet som exempelvis en ekonomisk förening.

Illikvid
Brist på likvida medel.

IM
Innovationsmarknaden. Administrerar en börs för små bolag. Dessa bolag befinner sig oftast i utvecklingsstadiet och har en produkt som är på väg att kommersialiseras. Heter numer Innovationslistan på Nordic growth market.

IMF
International Monetary Fund. Internationella Valutafonden.

IM-listan
Innovationsmarknadens börslista.

Immateriell tillgång
Tillgångar som inte finns i fysisk form tex goodwill, patent, varumärke osv.

Import
Införsel från utlandet av varor och tjänster eller andra värden till det egna landet.

Inbördes affär
En affär där en fondkommissionär handlar på uppdrag av både köpare och säljare av ett visst värdepapper. Kommissionären för ihop uppdragen till ett avslut.

Incitament
Lockmedel. Morot.

Index
Index beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen för tex. alla aktier på en börs eller liknande lista. Man använder sig ofta av så kallade viktade index. Läs nedan.

Index – viktade
Ett viktat index är ett index som beskriver den genomsnittliga utvecklingen för tex. alla aktier på en börs. De är ofta viktade medelvärden som gör att de större bolagen mätt i börsvärde påverkar mer än de små. Ett exempel på ett sådant här index är Stockholmsbörsens generalindex.

Indexoption
En option med ett index som underliggande vara. Tex. OMX.

Indextungt bolag
Ett bolag vars aktie omsätts mycket och därför påverkar index kraftigt.

Indirekt aktieägande
Ägande i bolag och institutioner som i sin tur äger aktier.

Indirekt skatt
Skatt som utgår på omsättning av varor och tjänster.

Indossament
Överlåtelse av värdehandling genom påskrift.

Indrivning
Om en skatteskuld inte betalas i rätt tid kan den lämnas till kronofogdemyndigheten som då kan kräva in skulden.

Inflation
Prisökningstakt eller penningvärdeförsämring. Ökningen av konsumentprisindex, KPI, är det vanligaste måttet på inflation.

Ingående moms
En skatt som uttas vid köp av varor och tjänster vid det fall då försäljningen medför skattskyldighet för försäljaren.

Ingångsvärde
Anskaffningskostnad vid reavinstberäkning för till exempel värdepapper eller fastighet.

Inkassoföretag
Ett privat företag som får ersättning för att kräva in skulder för företag och privatpersoner.

Inkomstelasticitet
Hur en förändring av inkomsten påverkar efterfrågan på en vara eller tjänst.

Inkomstskatt
Skatt som betalas av fysiska personer och dödsbon till kommun, landsting och till staten.

Inkomstslag
Inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Inkomstår
Det år då man får de inkomster som deklareras under taxeringsåret.

Inköpsrätt
En rätt som utfärdas till aktieägarna i ett bolag när de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag tex vid avknoppning av ett dotterbolag.

Inlösendag
Den dag värdepappret löses in av utgivaren.

Immateriell tillgång
Tillgång i form av patent, goodwill, varumärke eller liknande.

Inlåning
De medel som hushåll, företag och andra aktörer sätter in på en bank eller annat kreditinstitut.

Inlåningskonto
Sparkonto.

Inlåningsränta
Den ersättning, ränta, en bank betalar till insättarna för insatta medel.

Inomläge
Hur ett pantbrevs förmånsläge är i förhållande till andra pantbrev i samma fastighet.

Inregistreringskontrakt
Skyldigheten för de bolag som är inregistrerade eller noterade på Stockholms Fondbörs listor regleras i ett inregistreringskontrakt.

Insider
Person som har tillgång till kurspåverkande information innan den blir offentlig. Tex. medlem i styrelsen eller anställd.

Insiderbrott
När en person tjänar pengar på aktieaffärer med hjälp av hemlig information som denne fått genom sin anställning eller bekantskap med någon i ett börsföretag, en affärstidning eller myndighet mm. Finansinspektionen är den myndighet som behandlar sådana här brott.

Insiderlagen
Reglerar förbud att utnyttja icke offentliggjord och kurspåverkande information om värdepapper. Även insiders anmälningsskyldighet till Finansinspektionen när det är nödvändigt.

Insolvent
När en person inte kan betala sina skulder. Obestånd.

Insufficiens
När skulder överstiger tillgångarna.

Insättningsgaranti
Ett skydd för kunden till bankerna och värdepappersbolagen vilket innebär att kundens medel i en bank garanteras belopp upp till 500.000 kr per kund och institut. Bundna placeringar som privatobligationer, fondsparande och pensionssparande omfattas inte av garantin.

Insättningsgarantinämnden
Statlig myndighet som övervakar insättningsgarantisystemet.

Interest
Ränta.

Interest arbitrage
Räntearbitrage.

Interest free loan
Räntefritt lån.

Interest on capital
Ränteinkomster.

Interest payment
Räntebetalning.

Interest rate
Räntefot.

Interimsbevis
Kvitto på att betalning erhållits vid teckning av aktier, obligationer och övriga värdepapper som inte är färdiga att utlämnas vid emissionstillfället.

Intjäningsförmåga
Resultatet före kreditförluster.

Intrapenör
Benämning på en ”entrepenörliknande” person. Nyskapande och driven men som inte jobbar med eget bolag utan är anställd i en organisation.

Intrastat
Det system som finns för insamling av statistik över handel av varor inom Europeiska unionen.

Intressebolag, intresseföretag
Aktiebolag i vilket ett annat företag äger 20-50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten och aktieinnehavet representerar en varaktig förbindelse. Företaget eller koncernen ska redovisa sådant innehav särskilt och i resultaträkningen uppge sina andelar i av intressebolag icke utdelade resultat.

Intäkt
Periodiserad inkomst dvs en inkomst som hänförs till en viss redovisningsperiod.

Investerare
Privatpersoner, institutioner och företag som investerar pengar i värdepapper eller andra värden.

Investeringskvot
Näringslivets investeringar som andel av BNP.

Investmentbolag
Ett företag som har som verksamhet att köpa in sig i bolag.

Investment analyst
Investeringsanalytiker.

Investment club
Aktiesparklubb.

Investment company
Investmentföretag.

Investment income
Investeringsinkomst.

Investment policy
Investeringspolitik.

Investment share
Investmentaktie.

Investment trust
Investmentbolag.

Inventarier
Tillgångar som är avsedda att användas i en verksamhet under flera år. Exempelvis maskiner.

Investering
Placering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.

Investeringsbolag
Bolag vars huvudsakliga uppgift är att investera i värdepapper.

Investeringsguld
Guld som är avsett för investeringsändamål.

Investor relations
En funktion inom ett företag som innebär att hålla kontakten och ge information till aktieägarna i företaget.

Invoice
Faktura.

Invändning
När en gäldenär inte anser sig behöva betala en skuld. Invändningen innehåller även en förklaring till ställningen.

IPO
Initial Public Offering. Nyintroduktion av aktie på en börs.

IPS
Individuellt pensionssparande.

Issue date
Utgivaredatum.

Issue of shares
Aktieemission.

Issue price
Emissionskurs.

Issuer
Emittent.

Jobless growth
En situation där tillväxten i en ekonomi stegrar utan att sysselsättningen ökar.

Joint venture
Konsortium eller samriskföretag. Ett företag som bildas för att minska riskerna för de inblandade eller för att snabbare sälja en produkt.

Juridisk person
En sammanslutning som kan träffa avtal, ha skulder och fordringar samt tala och svara inför domstol. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Justerad vinst
Ett företags resultat före bokslutsdispositioner och skatt där man minskar med antingen schablonskatt eller faktisk skatt plus eventuell latent skatt.

Jämförränta
Resultatet vid beräkning enligt en branschgemensam modell för att jämföra sparräntor. Jämförräntan tar hänsyn till eventuella uttagsavgifter och räntemodeller.

Trött på dåliga sparkontoräntor? Här finner du lösningen!Jämför sparkonton
Sänk dina elkostnader med denna jämförelse av elbolag och elavtalJämför elavtal
Beställ gratis årsredovisningar med denna populära tjänstGratis årsredovisningar