Finansportalens logotyp
- Din portal till bättre privatekonomi

 

 


 Pil
Gå till förstasidan

TJÄNSTER

Aktier
Aktiekurser
Aktieanalyser
Nyckeltal
Kurshistorik
Aktieutdelningar
Min aktieportfölj
Aktieskolan

Börs
Börsen idag
Indikatorer
Svenska index
Indexhistorik
Råvaror
Insiderlistan
Rapportkalender
Börskommentar
Pressreleaser
Börsöppettider
Mäklarförkortningar

Derivat
Optionskurser
Warrantkurser

Fonder
Fondkurser
Jämför fonder
Marknadsanalyser
PPM-fonder
Sök fond
Min fondportfölj

Fondskolan

Skatt
Din skatt

Webb-tv
Finansportalen TV

Diskussion
Finansportalen Forum

Finansportalen Blogg

Jobb och karriär
Sök lediga jobb

Nyheter
Ekonominyheter

Media
Affärstidningar
Ekonomilitteratur
Finansfilmer

Guider
Finansguiden
Bolåneskolan

Sparskolan
Försäkringsskolan
Placeringsguiden

Tradingguiden
Optionsskolan
Terminsskolan
Premiepensionen

Betalningsguiden
Låneguiden

Räntor och statistik
Bo- och villaräntor
Marknadsräntor
Sveriges ekonomi

Styrräntor i världen

Valuta
Valutakurser
Valutaväxlare
Valutakoder

Övrigt
Bilpriser

Ekonomisk ordlista

 

OM PORTALEN

Annonsera
Om Finansportalen
Kontakta oss

FAQ - Frågor & svar
Personuppgiftspolicy
Sök i portalen

Sajtkarta

 


Tjänster > Låneguiden > Kreditprövning vid...

Kreditprövning vid konsumentkrediter

När en kund ansöker om en kredit är banken alltid skyldig att göra en kreditprövning. Regler angående kreditgivning finns i bl. a. Lag om bank- och finansieringsrörelse och i konsumentkreditlagen. En prövning går ut på att banken undersöker den kreditsökandes återbetalningsförmåga, dvs. hans förväntade möjlighet att betala ränta och amorteringar på den önskade krediten.

Varför gör man kreditprövning?
Det finns minst två skäl till att banken skall göra en kreditprövning. För det första vill man att kreditförluster skall undvikas så att insättarnas pengar skyddas och för det andra vill man försöka motverka att privatpersoner överskuldsätter sig i förhållande till sin återbetalningsförmåga. En kreditprövning ger också den kreditsökande vägledning så att han själv kan bedöma om han har ekonomiska förutsättningar att återbetala den sökta krediten.

Hur görs prövningen?
En låntagares betalningsförmåga ska vara avgörande för om en kredit ska beviljas (8 kap. 13 § Lag om bank- och finansieringsrörelse samt 5a § konsumentkreditlagen 1992:830). Det finns emellertid inga uttryckliga regler i lagstiftningen om vad en kreditprövning skall omfatta. Av Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentverkets riktlinjer framgår dock att en kreditprövning skall ske på ett omsorgsfullt och noggrant sätt. I normala fallet innebär det att banken bör undersöka en kreditsökandes inkomst, skuldsättning, borgensåtaganden, större regelbundna utgifter för t.ex. hushåll, bostad, underhåll och resekostnader.

Kreditupplysning
En bank bör även inhämta en sedvanlig kreditupplysning hos exempelvis Upplysningscentralen (UC). Av denna upplysning får banken information om bl. a. inkomst och förmögenhet, krediter med och utan säkerhet samt eventuella betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden.

Privatekonomisk kalkyl
Banken bör vidare göra en kalkyl över de inkomster och utgifter som den kreditsökande har. För hushållskostnader är det vanligt att banken utgår från Konsumentverkets eller bankens egna beräkningar av skäliga hushållskostnader. Om den kreditsökande ingår i ett hushåll med flera medlemmar bör i lämplig utsträckning hela hushållets skulder och betalningsförmåga bedömas.

Credit scoring
Kreditgivare använder numera ofta standardiserade beräkningsmetoder t.ex. credit scoring, som hjälpmedel vid kreditprövningen. Credit scoring är ett system som bygger på att ett antal uppgifter om låntagaren såsom ålder, kön, inkomst, betalningsanmärkningar, antal förfrågningar om kredit mm, vilka hämtas från olika register. Uppgifterna samkörs i en dator och leder fram till en rekommendation som är en del i kreditprövningen.

Framtida betalningsförmåga
En kreditprövning skall även ta hänsyn till kredittagarens framtida betalningsförmåga och grundas på skriftligt underlag och/eller på tillförlitliga uppgifter i datamedia. Banken skall göra en kreditprövning även om säkerhet har lämnats för krediten.

Saneringskrediter
Det är viktigt att banken anpassar kreditprövningen till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Är krediten avsedd för sanering av kredittagarens ekonomi bör banken bevilja krediten endast om en kreditprövning visar att kredittagaren har återbetalningsförmåga för en kredit med de villkor som gäller för den nya krediten.

Övertagande av lån
I samband med skilsmässa eller dödsfall är det vanligt att en av makarna ensam vill ta över gemensamma lån. Banken gör då en förnyad kreditprövning för att undersöka om kvarvarande maken ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att denna prövning resulterar i att banken nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen.

Förenklad kreditprövning
I vissa fall kan banken göra en förenklad kreditprövning. Detta gäller bl. a. för kreditansökningar under ett halvt basbelopp eller när banken redan har så god kännedom om den kreditsökandes ekonomi att en kreditprövning bedöms vara överflödig.

Har man rätt att få låna?
En bank har aldrig någon skyldighet att bevilja en kredit även om den kreditsökande har återbetalningsförmåga och kan lämna en betryggande säkerhet för den sökta krediten. I de fall en kredit inte blir beviljad bör kunden få information om skälet till detta.

Säkerhet för lån
Förutom att låntagaren skall ha återbetalningsförmåga för krediten, krävs en betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken kan avstå från säkerhet om det anses obehövligt eller om det föreligger särskilda skäl.

Prövning av borgensmän
Vid borgen sker också en kreditprövning av borgensmannen. Prövningen av borgensmannens betalningsförmåga görs på samma sätt som prövningen av låntagaren. Kan kredittagaren inte betala igen krediten kan banken komma att ta säkerheten i anspråk för att få igen utlånade medel.

Vad kan hända sen?
Har banken beviljat en kredit som den kreditsökande saknade förutsättningar att återbetala och det borde upptäckts vid kreditprövningen, finnas det möjlighet att jämka betalningsvillkoren eller låntagarens betalningsskyldighet. Att jämka betyder här att låntagarens skyldighet att betala nedsätts helt eller delvis. Vid en bedömning av en gjord kreditprövning, utgår man från kredittagarens ekonomiska situation vid kreditgivningstillfället. Senare inträffade händelser som inte kunnat förutses och som resulterat i en sämre återbetalningsförmåga för kredittagaren, t.ex. arbetslöshet, beaktas således inte vid en bedömning av kreditprövningen.

Låntagarens ansvar i ansökan
Har kredittagaren lämnat felaktiga uppgifter om sin ekonomi eller borde ha insett att han saknade återbetalningsförmåga torde det inte vara möjligt för honom att invända att banken skulle ha brustit vid kreditprövningen.

Om uppgift står mot uppgift om vad som inträffat är det banken som skall kunna visa att kreditprövningen gjorts korrekt.

Vid tvist
Är man oense med banken huruvida kreditprövningen har gjorts korrekt eller ej, kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan kostnadsfritt pröva ärendet. ARN har dock ingen möjlighet att pröva muntlig bevisning. Den rekommendation som ARN lämnar är inte tvingande på samma sätt som en dom. Banken är därför inte skyldig att följa den rekommendation som nämnden lämnar. Ytterst kan man vända sig till allmän domstol (tingsrätten) som kan pröva ett anspråk av ekonomisk karaktär. En allmän domstol kan pröva muntlig bevisning.

Mer information

  • Kommentar till Konsumentkreditlagen, Eriksson/ Lambertz

  • Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2000:2)

  • Konsumentverkets riktlinjer för tillämpningen av av Konsumentkreditlagen (1992:830) m.m (KOVFS 2001:04)

  • Proposition 1991/92:83. Ny konsumentkreditlag

  • Lagutskottets betänkande 1991/92:LU 28 Ny konsumentkreditlag.

  • 36 § avtalslagen (1915:218)

  • 8 kap. 1§ Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)

  • 5a § Konsumentkreditlagen (1992:830)

Övriga adresser:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08 - 555 017 00

Kommunernas konsumentvägledning nås genom kommunens växel.

Länkar

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

 

 

 

AKTIER & BÖRS

Årsredovisningar
Beställ helt gratis årsredovisningar

Aktieprogram
Gör bättre börsaffärer
med detta aktieprogram

Nätmäklarguiden
Jämför olika aktiemäklare på nätet med varandra

 

SPARA PENGAR

Sparkonto
Jämför och hitta bästa möjliga sparränta

Bolån
Här kan du hitta ett
bolån med låg ränta

Lån utan säkerhet
Jämför och låna pengar
till lägsta möjliga ränta

Svårt att få lån
Här kan du få lån om
du fått nej av banken

Försäkringar
Jämför och hitta
billiga försäkringar

El
Jämför elavtal och
skaffa billig el

Bredband
Jämför och hitta
ett billigt bredband

Mobilt bredband
Jämför priser på olika mobila bredband

Pension
Skaffa dig ett bättre pensionssparande

Digital-tv
Jämför och skaffa rätt
digital-tv till rätt pris

Mobilabonnemang
Jämför och sänk dina mobilkostnader

Betalkort
Jämför olika betalkort
och kreditkort

Billån
Jämför olika billån och låna till låg ränta

Resor
Här kan du jämföra och
hitta billiga resor

Avtal
Behöver du ett avtal? Här hittar du flera alternativ

Offert-service
Köpa tjänst? Få offerter från flera olika företag här

Deals
Beställ produkter och tjänster till kraftig rabatt

Tanka mobilen
Ladda ditt kontantkort
till din mobil här

 

LÄNKSAMLING

Här finner du tusentals länkar om ekonomi

PilLänksamling
 

NYHETSBREV

Vill du få gratis och lönsamma tips varje månad om hur du kan spara och tjäna pengar?

PilGratis nyhetsbrev

 

 


Copyright © 2001-2014 Finansportalen AB | E-post: kontakt@finansportalen.se